En què consisteix el Programa de Reutilització?

El programa de Reutilització consisteix en la creació d’un fons de llibres i material didàctic de titularitat del centre que es nodrirà a través de les aportacions econòmiques de les famílies, de la Conselleria d’Educació i Cultura i, si escau, d’altres institucions públiques o privades, amb la finalitat d’adquirir aquests llibres de text i material didàctic perquè l’alumnat els empri i els torni a utilitzar, durant un màxim de 4 cursos.

Objectius:

1. Incentivar l’ús responsable i sostenible dels llibres de text i material didàctic
2. Mantenir un fons de llibres de text administrat pel consell escolar en règim d’ús pels alumnes.
3. Estalviar en la compra dels llibres de text.

Característiques del programa:

* És de caràcter voluntari per les famílies. Les famílies interessades han de formalitzar cada curs escolar la seva adhesió al programa.
* Hi podran participar tots els alumnes de primària.
* No preocupar-se de comprar els llibres durant l’estiu, el lot de llibres l’entregarà l’escola a cada alumne el primer dia de classe.
* S’estableixen penalitzacions per deteriorament o pèrdua del material del programa.
* Per acord de claustre, la metodologia didàctica respectarà els llibres de text reutilitzables de tot l’alumnat tant si són del programa con si no, (no es subratllarà, ni es pintarà, ni es dibuixarà, ni assenyalarà, ni s’escriurà als llibres reutilitzables).

Aportacions que han de fer les famílies adherides:

Les famílies adherides al programa de reutilització de llibres, abans del dia 19 de juny de 2012, hauran de:
a) ingressar l’import de:
38,00€ en el cas d’alumnat de 1r a 4t de primària
88,50€ en el cas d’alumnat de 5è a 6è de primària
al núm. de c/c de Sa Nostra 2051 0150 19 1026928979 d’Es Liceu, fent constar el nom de l’alumne i el curs.
b) Lliurar la butlleta d’adhesió al tutor/a o a serveis administratius ( M José)

El lot de llibres (reutilitzables i no reutilizables) l’entregarà l’escola a cada alumne el primer dia de classe.

Normes de reutilització:

* Retornar al centre, al final de curs, tots els llibres de text del fons amb les condicions de conservació exigibles.
* L’alumnat ha de tenir cura de no escriure amb bolígraf o rotulador, d’esqueixar fulls,d’aferrar adhesius…als llibres.
* En cas de deteriorament l’alumne ho ha de comunicar al tutor/a i l’haurà d’arreglar. Si és molt greu n’haurà de retornar un altre d’igual al fons o pagar la penalització que estableixi la comissió de seguiment del programa.
* Si un llibre extravia per negligència de l’alumne, que en fa ús, haurà de retornar un altre d’igual al fons de llibres.
* L’alumnat adherit al Programa que es doni de baixa al centre ha de retornar els llibres al fons.
* Els llibres del programa se donaran folrats, ni no és així les famílies els hauran de folrar amb plàstic no adhesiu.

Ja fa tres anys que formam part del Programa de Reutilització de llibres i material didàctic

De fet vàrem ser la primera cooperativa que s’hi va adherir. En aquest moments, en què oferim el recurs a tota l’etapa de primària, esteïm satisfets del cumpliment dels objectius proposats quant a la reducció de la despesa a les famílies, els valors ecologistes, el foment de la responsabilitat i el respecte per compartir. A aquest document podreu consultar les dades de participació a les escoles de les Illes Balears i unes dades interessats sobre les repercussions del programa sobre el medi ambient, durant el curs 2009-10.