ASSEGURANÇA ESCOLAR VOLUNTÀRIA

Preu per curs escolar 24,50€
Aquest preu cobreix els accidents que es produeixin en el Centre durant el calendari escolar, en horari lectiu; així com totes les activitats esportives,  extraescolars, sortides, acampades i viatges d’estudis.

Al començament del curs podeu demanar una còpia de la pòlissa si esteu interessats. En cas de no voler quedar coberts per l’assegurança d’accidents contractada per l’escola, ho hauríeu de comunicar per escrit a na Maria José abans de dia 19 de setembre. En cas contrari, se us facturarà al mes d’octubre.

El procés que es segueix en cas d’accident és:

Informar al pare/mare perquè dugui al seu fill/a al Centre d’assistència concertat (Clínica Mútua Balear, Gremi Forners, 2 polígon de Son Castelló, Clínica Palmaplanas, Camí dels Reis, s/n), on s’ha de presentar el butlletí que li lliurarà l’escola. En cas de què al pare o mare li sigui impossible, l’escola portarà el nin/a al Centre.

Només en el cas de que l’alumne disposi d’assegurança escolar, l’escola cobreix les despeses d’acompanyament i desplaçament de l’alumne al centre  hospitalari.

L’alumnat que té assegurança escolar NO podrà acudir als serveis sanitaris de la seguretat social. En cas de fer-ho, la família es fa responsable de les despeses que l’IBSALUT exigeixi per aquesta assistència.