DOCUMENTACIÓ PER EL PROCÉS D’ADMISSIÓ.

NECESSÀRIA:

CÒPIA DEL DNI, PASSAPORT O PÀGINA DEL LLIBRE DE FAMÍLIA ON FIGURA.

CÒPIA DNI O PASSAPORT PARE/MARE, TUTOR/A.

A EFECTES DE BAREM:

Certificat d’empadronament de l’alumne o dels pares en cas d’adopció (aquests han de dur la sentència judicial), i expressió d’antiguitat.

*No cal per PQPI.

-Certificat de germans matriculats al centre (expedit pel centre).

-Certificat de que el pare/mare, tutor/a, treballa al centre (expedit pel centre).

-Certificat de l’empresa si treballa a Marratxí del pare/mare, tutor/a (expedit per l’empresa).

*No cal per PQPI.

-Certificació de discapacitat de l’alumne o del pare/mare, tutor/a (expedit per l’Escola Oficial de Metges).

-Document oficial de família nombrosa.

-Certificat mèdic per justificar la malatia crònica de l’alumne/a (només es tenen en compte les malalties recollides a la normativa).

-Document que justifiqui que l’alumne/a prové d’un centre d’acollida.

-Certificació que l’alumne és germà de part múltiple.

-Els alumnes de PQPI han de posar-se en contacte amb l’equip d’orientació del seu centre perquè li sigui lliurat un informe psicopedagògic.

-Per accedir al segon curs de PQPI, certificat expedit pel centre on han realitzat el primer curs.

OBSERVACIONS:

-Totes les còpies s’han de presentar amb l’original perquè es puguin acarar.

-En cas que s’hagi d’acreditar que la guarda i custòdia no és compartida, han d’aportar el document que acrediti qui té la guàrdia i custòdia.

-La renda es gestionarà automàticament des de l’Agència Tributària a l’Administració Educativa. Només en cas de no autoritzar a L’Agència Tributària s’haurà d’entregar un certificat de l’Agència Tributària.