CRITERIS DE BAREMACIÓ D’EI, EP, ESO I PQPI

-GERMANS AL CENTRE O PARE/MARE, TUTOR/A QUE HI TREBALLIN

·1r germà: 4 punts

·Per cada un dels germans següents: 3 punts

·Pare/mare o tutor/a que treballi al centre: 4 punts

·El pare i la mare o els dos tutors legals treballen al centre: 7 punts.

-PROXIMITAT DEL DOMICILI DE L’ALUMNE O DEL LLOC DE FEINA DELS PARES/MARES TUTOR/A:

·Domicili de l’alumne o lloc de treball (un dels dos): 2 punts

·Per cada any complit de residència o treball: 1’5 punts

·Per fracció d’any (mínim 2 mesos complerts): 0’5 punts

*MÀXIM 5’5 PUNTS

-DISCAPACITAT EN L’ALUMNE,EN EL PARE/MARE/TUTOR/A O GERMÀ/NA

·En l’alumne: 1 punt

·En el pare/mare/tutor/a: 1 punt

*MÀXIM: 2 punts

-FAMÍLIA NOMBROSA:

·Família nombrosa especial: 2 punts

·Família nombrosa general: 1 punt

-MALALTIA CRÒNICA EN L’ALUMNE

·1 punt

-RENDA DE LA UNITAT FAMILIAR

·Igual o inferior mínim interprofessional: 1,5 punts

·Superior al salari mínim o igual al doble del salari mínim interprofes.: 1 punt

·Superior al doble del salari mínim i inferior o igual al triple del salari mínim interprofessional: 0’5 punts.

-CRITERI DE CENTRE

·Antics alumnes: 0’5 punts

·Famílies monoparentals: 0’5 punts

*AQUEST COL·LEGI NO ATORGA PUNTS PER ZONA LIMÍTROFA.