Instruccions per al procés de tràmit de sol·licitud d’admissió

Per a poder fer la sol·licitud heu d’anar en aquesta pàgina web:

I clicar damunt el botó de sol·licituds:

La sol·licitud s’ha de fer telemàticament a través de l’enllaç que es publicarà a la web a partir del 09/05/2022.

Si s’autentica amb usuari GESTIB o Cl@ve: Només s’ha de presentar al centre el certificat de padró emès per l’ajuntament de Marratxí i altra documentació que no es pugui comprovar telemàticament.

Si se fa de manera anònima: Un cop completat el tràmit telèmatic, s’ha d’imprimir i signar la sol·licitud (Ha d’estar signada pels dos progenitors).

  • En el cas de que només pugui signar un dels dos progenitors, autorització de l’altre per gestionar el tràmit.
  • En cas que un dels progenitors no participi del procés d’escolarització, s’ha de signar una Declaració responsable. (Es pot descarregar a la pàgina web de l’escola)

Presentar la sol·licitud, còpies dels DNI, certificat de padró i la documentació que no es pugui comprovar telemàticament a la secretaria d’Es Liceu

Aquesta sol·licitud no serà efectiva fins que no s’hagi signat presencialment al centre.

Criteris de Baremació

Podeu consultar els criteris de baremació en aquest enllaç:

Criteris Generals

GERMANS

- 1r germà: 5,5 punts

- Per cada un dels germans següents: 4 punts

PROXIMITAT

Padró de l’alumne i un des dos progenitors o lloc de feina dels progenitors

- Domicili de l'alumne o lloc de treball: 2 punts

- Per1 any complet de residència o treball: 2 punts

- Per 2 anys o més d’antiguitat: 1,5 punts

FAMÍLIA NOMBROSA I MONOPARENTAL

- Família nombrosa especial: 2 punts

- Família nombrosa general: 1 punt

- Família monoparental: 1 punt

DISCAPACITAT

Major o igual al 33%

Incapacitat permanent

- De l’alumne: 1 punt

- De pare, mare o germà: 1 punt

PART MÚLTIPLE

- 1 punt

Calendari d’Admissió