Beques Menjador curs 2022-2023

S’han convocat els ajuts individualitzats de menjador per al curs 2022-2023

Podeu entregar les sol·licituds a secretaria del 20 al 30 de juny (dia 30 de juny és festiu a Marratxí)

Calendari beques menjador

Sol·licitud beca menjador 2022-2023

Manual per les famílies

BOIB

Beques Nese curs 2022-2023

Està obert el termini per sol·licitar les ajudes del Ministeri d’Educació i Formació Professional per a l’alumnat amb necessitat específiques de suport educatiu.

Us informam que en data 18 de maig de 2022 s’ha publicat al BOE l’extracte de la Resolució de la convocatòria de les ajudes per a alumnes amb necessitat específica de suport educatiu per al curs acadèmic 2022-2023, convocades pel Ministeri d’Educació i Formació Professional.

No hi ha canvis a la convocatòria respecte als anys anteriors, simplement s’ha ampliat el termini per sol·licitar-les, aquest comença el 19 de maig i finalitza el 30 de setembre de 2022.

Com cada any, les sol·licituds s’han d’emplenar via telemàtica a través de la seu electrònica del Ministeri d’Educació i Formació professional:

https://sede.educacion.gob.es/sede/login/plogin.jjsp

Trobareu les instruccions per sol·licitar la beca a la nostra pàgina web del Servei de Comunitat Educativa i en el portal «Becas de Educación»: 

https://www.caib.es/sites/serveidecomunitateducativa/ca/instruccions_solalicitud_beca_nee/

https://www.becaseducacion.gob.es/becas-y-ayudas.html

El termini de presentació de les sol·licituds finalitza el dia 30 de setembre de 2022. Posteriorment a aquesta data no estarà disponible a la seu electrònica.

Heu d’entregar la sol·licitud impressa amb tota la documentación neccesària a la secretaria del centre demanant cita previa.

BEQUES GENERALS CURS 2022-2023

ATENCIÓ! CONVOCATÒRIA AVANÇADA

Informació MEC

Els alumnes que cursin estudis postobligatoris (FP Bàsica, Grau Mitjà i Grau Superior) poden pesentar sol·licitud per obtenir una beca  de caràcter general per el curs 2022-2023

Per més informació podeu consultar la web del Ministeri d’Educació i Formació Professional al següent enllaç:

El termini de presentació de sol·licituds és de dia 30 de març a 12 de maig i s’han de tramitar telemàticament a la mateixa pàgina del MEC.  Posteriorment a aquesta data no estarà disponible a la seu electrònica.

BOE 12 març 2022 Convocatòria

Ajuts de menjador curs 2021-2022

LLISTATS DEFINITIUS AJUTS MENJADOR

Podeu consultar la vostra sol·licitud en els següents llistats amb el codi de la sol·licitud

La Conselleria d’Educació ha publicat una resolució per tal de poder ampliar el pressupost incial i dotar de quantia econòmica totes les sol·licituds admeses Aquestes assignacions es proposaran quan es resolgui l’ampliació de pressupost.

AJUTS CONCEDITS AMB ASSIGNACIÓ ECONÒMICA

AJUTS CONCEDITS SENSE ASSIGNACIÓ ECONÒMICA

AJUTS DENEGATS

LLISTES PROVISIONALS AJUDES MENJADOR

LLISTES PROVISIONAL EXCLOSOS AJUDES MENJADOR

 • NO SURT ADJUDICACIÓ DE L’AJUT.
 • La finalitat d’aquestes llistes és la de que els sol·licitants puguin comprovar que les dades són correctes i que la baremació és l’adequada.
 • L’ÚNICA IDENTIFICACIÓ DELS SOL·LICITANTS SÓN 4 XIFRES DEL SEU DOCUMENT D’IDENTITAT

Oberta la convocatòria d’ajuts de menjador pel curs 2021-2022

Heu d’entregar la sol·licitud i la documentació acreditativa necessària a secretaria amb cita prèvia del 7 al 17 de setembre de 2021.

Imprés sol·licitud (Annex 2)

Model de declaració responsable de situació laboral transitòria com a única font d’ingressos (Annex 10)

Convocatòria BOIB

PREGUNTES FREQÜENTS DE LA CONVOCATÒRIA

Beneficiaris:

a) Beneficiaris directes:

-Alumnes que es troben en situació d’acolliment acreditada mitjançant un certificat del director del centre d’acolliment o de l’òrgan competent.

– Família víctima de violència de gènere. Aquesta condició s’ha d’acreditar mitjançant la presentació d’una còpia compulsada de l’ordre de protecció a favor de la víctima o, si n’és el cas, de la sentència definitiva condemnatòria per fets constitutius de violència de gènere. També es pot acreditar mitjançant qualsevol dels mitjans establerts en l’article 78.2 de la Llei 11/2016, de 28 de juliol, d’igualtat de dones i homes.

– Alumnes que tenguin la condició de refugiat (ells o els seus pares o tutors).

b) Beneficiaris per barem (només es pot optar a una de les dues categories que s’estableixen a continuació):

-Alumnes en els quals concorren condicions econòmiques o sociofamiliars desfavorables, d’acord amb els criteris que es recullen en el punt vuitè d’aquestes bases i en funció de la disponibilitat pressupostària.

– Alumnes en els quals concorren alguna de les condicions de desplaçament següents, en funció de la disponibilitat pressupostària:

·Alumnes que durant el curs 2021-2022 fan ús del servei de transport escolar en centres on se segueix una jornada partida i no disposen de cap altre centre més proper al seu lloc de residència.

·Alumnes escolaritzats en centres fora del seu municipi quan en el seu no s’imparteixin els estudis que estan cursant.

Membres de la unitat familiar

1. Són membres de la unitat familiar:

a) L’alumne per al qual se sol·licita l’ajut.

b) Els pares, tutors o persones encarregades de la guarda del menor.

c) Els germans menors d’edat.

d) Els germans menors de 25 anys que convisquin al domicili familiar.

e) Els germans, independentment de la seva edat, quan es tracti de persones amb discapacitat física o psíquica en un grau igual o superior al 33 %, que convisquin al domicili familiar.

f) Els ascendents familiars que convisquin al domicili familiar.

2. En el cas de divorci o separació legal dels pares, no es considera membre computable aquell que no convisqui amb la persona beneficiària de l’ajut. En els casos de custòdia compartida, tots dos són computables.

3. Es considera membre computable la persona que mantengui una relació afectiva amb el progenitor o el tutor legal del beneficiari que presenta la sol·licitud en condició de cònjuge, de parella de fet (acreditada d’acord amb la Llei 18/2001, de 19 de desembre, de parelles estables, publicada en el BOIB núm.156, de 29 de desembre) o de situació de fet estable.

Documentació a presentar

Els sol·licitants han de presentar, juntament amb la sol·licitud(annex 2)la documentació següent:

 • DNI, NIF o NIE en vigor de tots els membres computables de la unitat familiar.
 • Fotocòpia del llibre de família amb tots els membres. En els casos de nul·litat, separació o divorci, s’ha d’acompanyar de la sentència judicial que declari aquesta situació. Les separacions de fet s’han d’acreditar mitjançant qualsevol documentació que ho demostri.
 • Certificat de convivència
 • Carnet família nombrosa vigent
 • Documentació acreditativa família monoparental
 • Per membres de la unitat familiar afectats per discapacitats físiques o psíquiques: s’ha de presentar el certificat expedit per l’organisme oficial que acrediti les circumstàncies físiques o psíquiques de la malaltia o la discapacitat en vigor.
 • Per infant en acolliment o refugiat: s’ha de lliurar la documentació acreditativa de l’acolliment.
 • Situació social desfavorable: Informe Serveis Socials
 • Situació laboral transitòria amb una única font d’ingressos: documentació agreditativa i declaració responsable (Annex 10)

Beques Nese curs 2021-2022

Està obert el termini per sol·licitar les ajudes del Ministeri d’Educació i Formació Professional per a l’alumnat amb necessitat específica de suport educatiu, per al curs 2021/2022.

Podeu trobar la informació corresponent a la pàgina web del Ministeri d’Educació i Formació Professional. Les sol·licituds s’han d’emplenar a travès de la seu electrònica del Ministeri a aquest enllaç

El termini de presentació de les sol·licituds finalitza el dia 30 de setembre de 2021. Posteriorment a aquesta data no estarà disponible a la seu electrònica.

Heu d’entregar la sol·licitud impressa amb tota la documentación neccesària a la secretaria del centre demanant cita previa.

Beques Generals curs 2021-2022

Els alumnes que cursin estudis postobligatoris (FP Grau Mitjà i Grau Superior) poden pesentar sol·licitud per obtenir una beca  de caràcter general per el curs 2021-2022

Per més informació podeu consultar la web del Ministeri d’Educació i Formació Professional al següent enllaç:

El termini de presentació de sol·licituds finalitza el dia 14 d’octubre de 2021 i s’han de tramitar telemàticament.  Posteriorment a aquesta data no estarà disponible a la seu electrònica.

 

Ajuts de menjador curs 2020-2021 

LLISTES DEFINITIVES

Als següents enllaços podeu consultar la resolució de la vostra sol·licitud. Recordau que els llistats es publiquen per codi de sol·licitud.

Ajuts concedits

Ajuts denegats

LLISTES PROVISIONALS

En el següent enllaç podeu consultar les llistes provisionals.  Recordau que ho heu de fer amb el codi que us varem donar per a cada sol·licitud. En aquests llistats podeu comprovar la puntuació atorgada.  Podeu fer reclamacions els pròxims 7 dies naturals a secretaria.  

LLISTAT DE PUNTUACIÓ

LLISTAT D’EXCLOSOS

 

 

Beques per alumnat de FP curs 2020-2021

El SOIB convoca les beques Éxit i les beques per a majors de 30 anys

Als següents enllaços de la pàgina web del SOIB trobareu tota la informació i podreu descarregar els documents que s’han de presentar.

CONVOCATÒRIA SOIB JOVE BEQUES ÈXIT FORMACIÓ PROFESSIONAL https://soib.es/ajuts-2020-2021-per-a-persones-joves-desocupades-que-cursin-amb-aprofitament-fp-soib-jove/

CONVOCATÒRIA DESOCUPATS MAJORS 30 FORMACIÓ PROFESSIONAL https://soib.es/ajuts-2020-2021-desocupats-majors-de-30-anys-fp/

Ajuts de menjador curs 2020-2021

Oberta la convocatòria d’ajuts de menjador pel curs 2020-2021

Heu d’entregar la sol·licitud i la documentació acreditativa necessària a secretaria amb cita prèvia abans de dia 21 d’octubre.

Imprés sol·licitud (Annex 2)

Model de declaració responsable per situacions laborals derivades de la Covid-19 (Annex 10)

Convocatòria BOIB

PREGUNTES FREQÜENTS DE LA CONVOCATÒRIA

Beneficiaris:

a) Beneficiaris directes:

-Alumnes que es troben en situació d’acolliment acreditada mitjançant un certificat del director del centre d’acolliment o de l’òrgan competent.

– Família víctima de violència de gènere. Aquesta condició s’ha d’acreditar mitjançant la presentació d’una còpia compulsada de l’ordre de protecció a favor de la víctima o, si n’és el cas, de la sentència definitiva condemnatòria per fets constitutius de violència de gènere. També es pot acreditar mitjançant qualsevol dels mitjans establerts en l’article 78.2 de la Llei 11/2016, de 28 de juliol, d’igualtat de dones i homes.

– Alumnes que tenguin la condició de refugiat (ells o els seus pares o tutors).

b) Beneficiaris per barem (només es pot optar a una de les dues categories que s’estableixen a continuació):

-Alumnes en els quals concorren condicions econòmiques o sociofamiliars desfavorables, d’acord amb els criteris que es recullen en el punt vuitè d’aquestes bases i en funció de la disponibilitat pressupostària.

– Alumnes en els quals concorren alguna de les condicions de desplaçament següents, en funció de la disponibilitat pressupostària:

·Alumnes que durant el curs 2020-2021 fan ús del servei de transport escolar en centres on se segueix una jornada partida i no disposen de cap altre centre més proper al seu lloc de residència.

·Alumnes escolaritzats en centres fora del seu municipi quan en el seu no s’imparteixin els estudis que estan cursant.

Membres de la unitat familiar

1. Són membres de la unitat familiar:

a) L’alumne per al qual se sol·licita l’ajut.

b) Els pares, tutors o persones encarregades de la guarda del menor.

c) Els germans menors d’edat.

d) Els germans menors de 25 anys que convisquin al domicili familiar.

e) Els germans, independentment de la seva edat, quan es tracti de persones amb discapacitat física o psíquica en un grau igual o superior al 33 %, que convisquin al domicili familiar.

f) Els ascendents familiars que convisquin al domicili familiar.

2. En el cas de divorci o separació legal dels pares, no es considera membre computable aquell que no convisqui amb la persona beneficiària de l’ajut. En els casos de custòdia compartida, tots dos són computables.

3. Es considera membre computable la persona que mantengui una relació afectiva amb el progenitor o el tutor legal del beneficiari que presenta la sol·licitud en condició de cònjuge, de parella de fet (acreditada d’acord amb la Llei 18/2001, de 19 de desembre, de parelles estables, publicada en el BOIB núm.156, de 29 de desembre) o de situació de fet estable.

Documentació a presentar

Els sol·licitants han de presentar, juntament amb la sol·licitud (annex 2) la documentació següent:

a) DNI, NIF o NIE en vigor de tots els membres computables de la unitat familiar que tenguin setze anys o més el dia 31 de desembre de 2019.

b) Fotocòpia del llibre de família amb tots els membres. En els casos de nul·litat, separació o divorci, s’ha d’acompanyar de la sentència judicial que declari aquesta situació. Les separacions de fet s’han d’acreditar mitjançant qualsevol documentació que ho demostri.

c) Certificat de convivència a l’efecte de computar els membres de la unitat familiar, segons el punt cinquè d’aquesta convocatòria.

-Per família nombrosa: s’ha de lliurar una fotocòpia del carnet de família nombrosa o la documentació acreditativa a l’efecte, vigent el 31 de desembre de 2019.

-Per membres de la unitat familiar afectats per discapacitats físiques o psíquiques: s’ha de presentar el certificat expedit per l’organisme oficial que acrediti les circumstàncies físiques o psíquiques de la malaltia o la discapacitat en vigor.

-Per infant en acolliment: s’ha de lliurar la documentació acreditativa de l’acolliment.

-Per família monoparental: s’ha de lliurar la documentació acreditativa de la situació.

-Per dos infants o més que facin ús del menjador escolar: n’hi ha prou de fer-ho constar en la sol·licitud d’ajuts de menjador.

En els casos de situació laboral transitòria com a única font d’ingressos en el moment de la sol·licitud, la documentació justificativa és:

– Per als beneficiaris de rendes mínimes d’inserció, renda social garantida i altres similars existents en el moment de la sol·licitud: document expedit per l’administració competent.

– Per als beneficiaris de la prestació extraordinària per a autònoms a causa de la COVID-19: document expedit per l’administració competent.

– En el cas d’unitats familiars amb el subsidi de desocupació o amb ajuts per situacions laborals extraordinàries derivades de la COVID-19: document expedit per l’administració competent i declaració responsable dels membres de la unitat familiar (annex 10).

 

Beques NESE curs 2020-2021

Ja teniu a la vostra disposició la informació relativa a les ajudes del Ministeri d’Educació i Formació Professional per a l’alumnat amb necessitat específica de suport educatiu, per al curs 2020/2021.

Podeu trobar la informació corresponent a la pàgina web del Ministeri d’Educació i Formació Professional. Les sol·licituds s’han d’emplenar a travès d’aquesta pàgina o a travès de la seu electrònica del Ministeri:

http://www.educacionyfp.gob.es/servicios-al-ciudadano/catalogo/estudiantes/becas-ayudas/para-estudiar.html

El termini de presentació de les sol·licituds finalitza el dia 30 de setembre de 2020. Posteriorment a aquesta data no estarà disponible a la seu electrònica.

 

Heu d’entregar la sol·licitud impressa amb tota la documentación neccesària a la secretaria del centre demanant cita previa.Aquest curs hi ha vàries novetats, com la inclusió dels alumnes amb TEA (trastorn de l’especte autista) i la necessitat d’acreditació de la condició de discapacitat amb certificat igual o superior al 33% (excepte els que hagin estat beneficiaris el curs anterior i només per aquest curs).

Vos recordem la necessitat de destinar la subvenció a la finalitat per la qual es concedeix per evitar el posterior reintegrament de l’ajuda (son causes de reintegrament causar baixa en el centre abans de final del curs sense causa justificada, no assistir a un 50% o més de les hores lectives, llevat dispensa d’escolarització i no abonar els serveis prestats pels qual s’hagués concedit l’ajuda).

En qualsevol circumstància sobrevinguda pel COVID 19 s’actuarà d’acord amb les instruccions que ens faciliti en cada moment la Conselleria d’Educació, Universitat i Recerca o el Ministeri d’Educació i Formació Professional.

Ajuts Ajuntament de Marratxí per a llibres i material escolar curs 2019-2020

Ja s’ha publicat al BOIB  la convocatòria per la concessió d’ajuts per a l’adquisició de llibres de text i material escolar per al curs 2019/2020 de l’Ajuntament de Marratxí.
 
Trobareu les bases de la concessió d’ajuts a la pàgina web de l’Ajuntament de Marratxí al següent enllaç:
 
https://viu.marratxi.es/viure-a-mtxi/ajudes-llibres
 
Les sol·licituds s’han d’entregar a l’àrea de serveis socials de l’ajuntament de Marratxí fins a dia 24 d’octubre.
 
 
 

 

Beques NESE curs 2019-2020

El Ministeri d’Educació i Formació Professional ha convocat les ajudes per a l’alumnat amb necessitat específica de suport educatiu, per al curs 2019-2020. Trobareu tota la informació  a la web del Ministeri d’Educació i Formació Professional

http://www.educacionyfp.gob.es/servicios-al-ciudadano/catalogo/estudiantes/becas-ayudas/para-estudiar.html 

Heu d’emplenar la sol·licitud telemàtica, imprimir el document i presentar-lo a secretaria abans de dia 26 de setembre de 2019. 


Beques Generals curs 2019-2020

Els alumnes que cursin estudis postobligatoris (FP Grau Mitjà i Grau Superior) poden pesentar sol·licitud per obtenir una beca  de caràcter general per el curs 2019-2020

Per més informació podeu consultar la web del Ministeri d’Educació i Formació Professional al següent enllaç:

http://www.educacionyfp.gob.es/servicios-al-ciudadano/catalogo/estudiantes/becas-ayudas/para-estudiar/formacion-profesional/becas-generales-no-universitarias.html

El termini de presentació de sol·licituds finalitza el dia 1 d’octubre de 2019 i s’han de tramitar telemàticament.  Posteriorment a aquesta data no estarà disponible a la seu electrònica.


Ajuts de menjador curs 2019-2020

Entregar sol·licituds a secretaria abans del 21 de juny
 

Beques menjador AMIPA curs 2018-2019

L’AMIPA convoca les beques de menjador per al curs 2018/2019.
Les beques, del 30% del cost mensual del menjador de febrer a juny de 2019, es poden demanar a secretaria o recepció de l’escola del dia 14 al 29 de març.
 
 

Ajudes llibres de text Ajuntament de Marratxí curs 2018-2019

A partir d’avui, 25 de setembre, i fins al 16 d’octubre, es pot sol·licitar a l’Ajuntament de Marratxí l’ajuda per a llibres de text del curs 2018-2019

Les poden sol·licitar el pare, mare o tutor legal, empadronat a Marratxí en representació dels alumnes, empadronats també a Marratxí i matriculats a un centre públic o concertat el curs 2018-2019

Trobareu més informació a la pàgina web de l’Ajuntament www.marratxí.e

Informació Ajuntament

Carta presentació EOEP 

BASES

Bases BOIB

Annex I – Sol·licitud 

Annex II – Imprès banc

Beques NESE curs 2018-2019

El Ministeri d’Educació i Formació Professional ha convocat les ajudes per a l’alumnat amb necessitat específica de suport educatiu, per al curs 2018-2019. Trobareu tota la informació  a la web del Ministeri d’Educació i Formació Professional

https://www.mecd.gob.es/servicios-al-ciudadano-mecd/catalogo/educacion/estudiantes/becas-ayudas/para-estudiar.html

Heu d’emplenar la sol·licitud telemàtica, imprimir el document i presentar-lo a secretaria abans de dia 27 de setembre de 2018. 

Instruccions per tramitar la sol·licitud telemàtica

Beques Generals curs 2018-2019

Els alumnes que cursin estudis postobligatoris (FP Grau Mitjà i Grau Superior) poden pesentar sol·licitud per obtenir una beca  de caràcter general per el curs 2018-2019

Per més informació podeu consultar la web del Ministeri d’Educació i Formació Professional al següent enllaç:

https://www.mecd.gob.es/servicios-al-ciudadano-mecd/catalogo/educacion/estudiantes/becas-ayudas/para-estudiar.html.

El termini de presentació de sol·licituds finalitza el dia 1 d’octubre de 2018 i s’han de tramitar telemàticament.  Posteriorment a aquesta data no estarà disponible a la seu electrònica.

Ajuts de menjador curs 2018-2019

Entregar sol·licituds a secretaria abans del 6 de juny
 
 

Ajuts per programes d’immersió lingüística

Les sol·lictuds han de dur el segell del centre i la signatura del director i després entregar-se al registre de la Conselleria abans de dia 30 de maig amb una fotocòpia del DNI de l’alumne.