L’EOI de Palma davant el conflicte educatiu

L’EOI de Palma davant el conflicte educatiu PDF Imprimir Trametre

El professorat de l’Escola Oficial d’ldiomes de Palma, en relació amb les mobilitzacions dels diferents col’lectius de la comunitat educativa, vol fer públic el comunicat següent:

 1. Donam suport a les reivindicacions de la comunitat educativa en defensa de la qualitat de l’ensenyament.
 2. Defensam categóricament I’aprenentatge i l’ús de llengües estrangeres en totes les etapes educatives. Aixó no obstant, respecte al TlL, qüestionam:
  1. que el calendari d’aplicació que vol imposar la Conselleria respongui a una plan ificació correcta
  2. que no s’hagin avaluat suficientment les dificultats existents per gestionar l’aula i per ensenyar correctament les matéries afectades en una llengua estrangera
  3. que les condicions a les aules siguin les idónies (rátios, diversitat, entre d’altres) per assolir els objectius en una llengua estrangera
  4. que el procediment exprés de capacitació de professorat que duu a terme l’Administració per implantar el TIL sigui satisfactori
 3. Com a docents, professionals de I’ensenyament de llengües, demanam a la Conselleria d’Educació que inicil al més prest possible un diáleg constructiu amb ots els implicats en educació.

Consideram que qualsevol canvi en el sistema educatiu s’ha d’implantar amb una planificació a curt, a mitjá i a llarg termini i que ha de respectar I’autonomia que els entres tenen legalment reconeguda

EL CLAUSTRE DE PROFESSORS DE I’EOI DE PALMA

Palma, 19 de setembre de 2013

Comparteix aquesta entrada