Feu un donatiu a la Wikipedia/Viquipèdia

 

Nosaltres ja ho hem fet.

No és debades que la major part de la informació que troben els i les nostres alumnes la troben allà.

La Viquipèdia és no només això, el més gran és que és un fenomen col·laborador, desinteressat, fet per la Comunitat. Tant de bo els nostres governants i poders fàctics s’adonassin de què és possible construir el món així. Però com que sembla que els interessa just el contrari, més necessari és encara contribuir a què aquesta mastodòntica obra de coneixement col·lectiu mantingui les seves/nostres  infraestructures:

https://donate.wikimedia.org.

Això és el que ens han contestat quan han rebut el nostre donatiu.

Dear Es Liceu,

Thank you for donating to the Wikimedia Foundation. You are wonderful!

It’s easy to ignore our fundraising banners, and I’m really glad you didn’t. This is how Wikipedia pays its bills — people like you giving us money, so we can keep the site freely available for everyone around the world.

People tell me they donate to Wikipedia because they find it useful, and they trust it because even though it’s not perfect, they know it’s written for them. Wikipedia isn’t meant to advance somebody’s PR agenda or push a particular ideology, or to persuade you to believe something that’s not true. We aim to tell the truth, and we can do that because of you. The fact that you fund the site keeps us independent and able to deliver what you need and want from Wikipedia. Exactly as it should be.

You should know: your donation isn’t just covering your own costs. The average donor is paying for his or her own use of Wikipedia, plus the costs of hundreds of other people. Your donation keeps Wikipedia available for an ambitious kid in Bangalore who’s teaching herself computer programming. A middle-aged homemaker in Vienna who’s just been diagnosed with Parkinson’s disease. A novelist researching 1850s Britain. A 10-year-old in San Salvador who’s just discovered Carl Sagan.

On behalf of those people, and the half-billion other readers of Wikipedia and its sister sites and projects, I thank you for joining us in our effort to make the sum of all human knowledge available for everyone. Your donation makes the world a better place. Thank you.

Most people don’t know Wikipedia’s run by a non-profit. Please consider sharing this e-mail with a few of your friends to encourage them to donate too. And if you’re interested, you should try adding some new information to Wikipedia. If you see a typo or other small mistake, please fix it, and if you find something missing, please add it. There are resources that can help you get started. Don’t worry about making a mistake: that’s normal when people first start editing and if it happens, other Wikipedians will be happy to fix it for you.

I appreciate your trust in us, and I promise you we’ll use your money well.

Thanks,
Sue

 

Sue Gardner
Executive Director,
Wikimedia Foundation

You can follow us on Twitteridenti.ca or Google+, like us on Facebook and read our blog. Here is the Wikimedia Foundation annual report for 2010-11, the Wikimedia Foundation annual plan for 2012-13 and the Wikimedia Foundation’s five-year strategic plan. You can also now buy Wikipedia merchandise at shop.wikimedia.org.

 

Traduït (més o menys) per Google Translate:

Benvolgut Es Liceu,

Gràcies per donar a altres projectes. Ets meravellós!

És fàcil passar per alt les nostres banderes de recaptació de fons, i estic molt content que no ho van fer. Així és com Wikipedia paga els seus comptes — la gent com vostè que ens dóna diners, perquè puguem mantenir el lloc disponible gratuïtament per a tots en tot el món.

La gent em diu que donar a la Viquipèdia perquè els resulta útil, i ells confien en ell perquè tot i que no és perfecte, ells saben el que està escrit per a ells. Wikipedia no té la intenció d’avançar en l’agenda d’algú de relacions públiques o empènyer una ideologia en particular, o per persuadir creure una cosa que no és veritat. El nostre objectiu és explicar la veritat, i podem fer-ho per tu. El fet que el finançament del lloc ens manté independent i capaç de lliurar el que vostè necessita i desitja de Wikipedia. Exactament com ha de ser.

Vostè ha de saber: la seva donació no és només cobrir els seus propis costos. El donant mitjana està pagant per l’ús del seu propi de Wikipedia, més els costos de centenars d’altres persones. La seva donació es manté Wikipedia disponible per a un noi ambiciós a Bangalore que s’està ensenyant programació d’ordinadors. Una mestressa de casa de mitjana edat a Viena que acaba de ser diagnosticat amb la malaltia de Parkinson. Un novel · lista investigant dècada de 1850 Gran Bretanya. A 10 anys d’edat, a San Salvador, que acaba de descobrir Carl Sagan.

En nom d’aquestes persones, i els lectors de mig bilió d’altres Wikipedia i els seus llocs germans i projectes, et dono gràcies per estar amb nosaltres en el nostre esforç perquè la suma de tot el coneixement humà a l’abast de tothom. El teu donació fa del món un lloc millor. Gràcies.

La majoria de la gent no sap funcionament de la Wikipedia per una organització no lucrativa. Si us plau, consideri compartir aquest e-mail amb alguns dels seus amics per animar-los a donar també. I si vostè està interessat, vostè ha de tractar d’afegir una mica d’informació nova a Wikipedia. Si vostè veu un error tipogràfic o d’un altre petit, si us plau arreglar, i si trobes alguna cosa que falta, per favor, afegiu-lo. Hi ha recursos que poden ajudar a començar. No es preocupi per cometre un error: que és normal que la gent comenci a editar i si passa, altres wikipedistas estarà encantat d’arreglar per a vostè.

Li agraeixo la seva confiança en nosaltres, i et prometo que farem servir bé els seus diners.

Gràcies,
Demanar

 

Sue Gardner
Executive Director,
Wikimedia Foundation

Comparteix aquesta entrada