COM COMENCEN A ESCRIURE LES/ELS NOSTRES INFANTS


L’aprenentatge de la lectura i de l’escriptura és una de les tasques fonamentals que l’escola assumeix. Es tracta d’un aspecte cabdal en el desenvolupament personal de cada un dels nostres alumnes i constitueix una eina imprescindible per a la comunicació i per a l’assoliment dels coneixements.

Entenem l’aprenentatge de la lectura i de l’escriptura de forma simultània i paral·lela. Compartim la idea que s’aprèn a llegir i a escriure experimentant amb la recerca de diversitat de textos que donen funcionalitat a la lectura i a l’escriptura. Es tracta d’un procés natural d’aprenentatge a partir dels sons i de la conciència fonològica. Cada nina i cada nin experimenta un procés diferenciat d’assimilació que va madurant en coordinació amb les interaccions provocades pel professorat i entre iguals dirigides a donar les estratègies adients per a passar a la següent etapa evolutiva. Les/els alumnes aprenen a aprendre i van construint el seu propi procés d’aprenentgatge, tenint en compte que tothom, abans inclús de la seva escolarització, té un bagatge important com punt de partida.

Des de fa uns anys, la nostra escola aposta per un enfocament constructivista de l’ensenyament de la lectura i de l’escriptura basat en els estudis realitzats per Emília Ferreiro i Ana Teberosky,. Aquesta nova concepció de l’aprenentatge parteix del principi que tots els infants tenen idees sobre el text escrit abans inclús de la seva escolarització i obri multitud de possibilitats per a treballar des d’una perspectiva més significativa i funcional. Les idees que elaboren els infants, durant els procés d’aprenentatge estan descrites i universalment acceptades.

Tot el que s’ha exposat fins ara comporta desenvolupar els següents aspectes metodològics:

L ’aprenentatge es realitza a partir de les hipòtesis dels alumnes. El/la mestra els ajuda a formular-se preguntes, a compartir el què saben i aportant informació quan creu que és adequat. D’aquesta manera, alhora que es respecta el procés d’aprenentatge de cada infant, el grup d’alumnes aprèn a aprendre i a construir i a compartir el propi procés d’aprenentgatge.

Els infants treballen amb diversitat de textos a partir de les necessitats que surgeixen a l’aula, tenint en compte els objectius i la seva finalitat,

Als inicis de l’escolaritat, els/les mestres i alumnes utilitzen sobretot la lletra majúscula, ja que el traç i el reconeixement de les lletres és menys complexe (permet afegir lletres amb facilitat, evita confusions entre grafies semblants i, en conseqüència, rebaixa el cansament intel·lectual de l’alumnat.). Quan els alumnes coneixen el sistema alfabètic s’introdueix la lletra lligada.

Entenem que l’errada, forma part del procés d’aprenentatge. Així doncs, l’exigència ortogràfica dependrà del moment del procés del grup classe i de l’alumne en concret.

Els treballs es realiten en fulls blancs (sense pauta) a fi de no condicionar l’escriptura lliure i personalitzada. Ben aviat, però, es van introduint aspectes estètics i formals del text (direccionalitat, tamany de les lletres, organització de l’espai…) de manera que els alumnes tinguin el màxin de cura en la presentació dels seus treballs.