RD 127/2014 BOE 05/03/2014

Nivell: Formació Professional Bàsica 2000 hores

QUINES OCUPACIONS POTS EXERCIR

Ajudant de muntador d’antenes receptores/ televisió satèl·lits. Ajudant d’instal·lador i reparador d’equips telefònics i telegràfics. Ajudant d’instal·lador d’equips i sistemes de comunicació. Ajudant d’instal·lador reparador d’instal·lacions telefòniques. Ajudant de muntador de sistemes microinformàtics. Ajudant de manteniment de sistemes informàtics.Ajudant d’instal·lador de sistemes informàtics. Ajudant d’instal·lador de sistemes per a transmissió de dades. Operador d’acoblament d’equips elèctrics i electrònics. Auxiliar de manteniment d’equips elèctrics i electrònics. Provador/ajustador de plaques i equips elèctrics i electrònics. Muntador de components en plaques de circuit imprés.

MÒDULS PROFESSIONALS

Primer curs:

Equips elèctrics i electrònics.
Muntatge i manteniment de sistemes i components informàtics.
Ciències aplicades I.
Comunicació i societat I.

Segon curs:

Instal·lació i manteniment de xarxes per a transmissió de dades.
Operacions auxiliars per a la configuració i l’explotació.
Ciències aplicades II.
Comunicació i societat II.
Formació en Centres de Treball.

COM S’ACCEDEIX

Podran accedir a estes ensenyances els alumnes i les alumnes que complisquen simultàniament els requisits següents:
Tindre complits quinze anys, o complir-los durant l’any natural en curs, i no superar els dèsset anys d’edat en el moment de l’accés ni durant l’any natural en curs.
Haver cursat el primer cicle d’Educació Secundària Obligatòria o, excepcionalment, haver cursat el segon curs d’Educació Secundària Obligatòria.
Haver sigut proposat per l’equip docent als pares, mares o tutors legals per a la incorporació a un cicle de Formació Professional Bàsica.

TITULACIÓ QUE S’OBTÉ

Títol Professional Bàsic en INFORMÀTICA I COMUNICACIONS.

Aquest títol professional bàsic permet l’accés a tots els cicles formatius de grau mitjà.

CICLES FORMATIUS DE GRAU MITJÀ ALS QUE AQUEST TÍTOL PERMET l’APLICACIÓ DE CRITERIS DE PREFERÈNCIA PER A l’ADMISSIÓ EN CAS DE CONCURRÈNCIA COMPETITIVA

Aquest títol tindrà preferència per a l’admissió a tots els títols de grau mitjà dels famílies professionals de:
Electricitat i Electrònica. Informàtica i Comunicacions. Fabricació Mecànica. Instal·lació i Manteniment. Energia i Aigua. Indústries Extractives. Marítimo-Pesquera. Química. Transport i Manteniment de Vehicles. Fusta, Moble i Suro. Edificació i Obra Civil.