• vertical(20)

Comunicat a les famílies per aquest inici de curs 2020-21

Estimades famílies

Esperam que us trobeu bé, que l’estiu hagi estat profitós per a la família i que gaudiu dels dies de vacances que ens queden per endavant.

A pocs dies de l’inici del curs, la pluja d’informació referent a la reobertura dels centres és constant i, de tot plegat, el que és realment important és la necessitat de seguretat i confiança. Cal discernir les idees cabdals dels debats estèrils per a què això passi.

Hem viscut un estiu mogudet i el començament de curs no es presenta gaire tranquil, no… malgrat tot ES LICEU és ple d’energies i il·lusions per a què es torni a omplir de vida i d’aprenentatges. Es tracta d’un retorn més ansiat que mai i més necessari que mai per al nostre alumnat. L’entorn escolar, amb la confluència de persones que l’habiten, amb l’intercanvi de sabers i amb la multiplicitat de relacions que possibilita fa que esdevengui imprescindible per al creixement dels al·lots/es.

A més a més, aquest inici de curs coincideix amb una celebració molt especial per a la família d’ES LICEU. La nostra escola va se constituida en cooperativa d’ensenyament, per un grups de joves amb ganes d’aportar la seva dosi de creativitat a la transformació social, que esdevé l’objectiu principal d’un centre escolar, ara fa ja 40 anys. Són, per tant, ​40 anys d’històries,​període de temps pel que han confluït multitud d’experiències vitals que al mateix temps han conformat la identitat d’ES LICEU com a espai de convivència i com a lloc de trobada recurrent.

PLA DE CONTINGÈNCIA DEL CENTRE

Malgrat les incerteses i la complexitat per a desenvolupar un espai d’aprenentatge enriquidor, les Administracions proposen entorns normatius que recullen les mesures de seguretat adients per a conviure amb seguretat.

Les persones treballadores de la cooperativa treballam, des de l’inici de l’estat d’alarma, per a concretar aquestes mesures a les condicions de la nostra comunitat educativa i optimitzar els recursos per a assegurar la convivència i l’aprenentatge amb els menors riscos possible.

Confiam que les actuacions planificades permetin conciliar les necessitats familiars amb els requeriments escolars amb èxit, amb complicitat i confiança.

Tot i que l’equip docent que treballarà amb vosaltres us explicarà els detalls concrets del vostre curs,

creim convenient avançar-vos alguns aspectes organitzatius, tenint en compte que encara no comptam amb les instruccions definitives que regiran els plans del sistema educatiu de la nostra Comunitat Autònoma, cosa que pot derivar en modificacions o canvis.

CANVI D’ESCENARI

Sembla que començarem amb un ​escenari B que fomenta l’assistència al centre d’EI i d’EP (i d’altres cursos sensibles com ara, 1r o 2n d’ESO o la UEEC) i la semipresencialitat a la resta d’unitats. Les restriccions d’aglomeracions i les mesures de prevenció condicionaran molt la nostra convivència, així com els serveis complementaris o les reunions. Alguns cursos s’hauran de desdoblar motivats per les limitacions de les dimensions de les seves aules, hi haurà un pla d’adaptació especial i les tasques docents seran generalitzades.

De tot plegat, esperam instruccions que sortiran aviat. Aquestes directrius redescriuran el ​pla de contingència que vàrem aprovar el juliol i, presumiblement, variaran algunes de les orientacions que aquí descrivim.

INICI DE CURS

El curs escolar comença dijous dia 10 de setembre per a infantil, primària i secundària. L’etapa de formació professional, ho farà dia 29.

Tot i la ratificació d’aquestes dates, les instruccions d’Educació promouen que sols poden iniciar el curs un màxim de 150 alumnes al dia. Per aquesta raó, l’arribada al centre serà també esglaonada.

Dijous 10

Cursos d’Infantil + 1r de Primària

Divendres 11

Cursos d’Infantil + 2n de Primària

Dilluns 14

3r i 4t Primària

Dimarts 15

5è i 6è Primària

Dimecres 16

1r i 3r ESO

Dijous 17

2n i 4t ESO

REUNIONS INICIALS

A dia d’avui sols es permet fer reunions de com a màxim 10 persones. Per aquesta raó hem hagut de canviar el sistema que us vàrem anunciar en el darrer comunicat. Les reunions presencials és convocaran nominalment pels respectius equips docents. És important que sols hi assisteixi una

persona de la unitat familiar.

EDUCACIÓ INFANTIL

4t EI

4 de setembre

18:00/19:30

Espai exterior
Presencial

5è EI

4 de setembre

18:00/19:30

Espai exterior
Presencial

6è EI

4 de setembre

18:00/19:30

Espai exterior
Presencial

EDUCACIÓ PRIMÀRIA

1r EP

7 de setembre

17:00/19:00

Per determinar
Presencial

2n EP

7 de setembre

17:00/19:00

Per determinar
Presencial

3r EP

7 de setembre

17:00/19:00

Per determinar
Presencial

4t EP

8 de setembre

17:00/19:00

Per determinar
Presencial

5è EP

7 de setembre

18:15/19:15

Per determinar
Presencial

6è EP

8 de setembre

18:15/19:15

Per determinar
Presencial

EDUCACIÓ SECUNDÀRIA

1r ESO

10 de setembre

18:15/19:00

Per determinar
Presencial

2n ESO

11 de setembre

18:15/19:00

Per determinar
Presencial

3r ESO

10 de setembre

17:45/18:30

Per determinar
Presencial

4t ESO

11 de setembre

17:45/18:30

Per determinar
Presencial

Aula UEEC

15 de setembre

18:00

Per determinar
Presencial

FORMACIÓ PROFESSIONAL

Les reunions per a l’alumnat d’FP Bàsica i de Cicles Formatius de Grau Mitjà se celebraran el dia 28 de setembre, a partir de les 18:00h.

JORNADA ESCOLAR I CIRCULACIÓ ESGLAONADA

L’horari del centre s’organitzarà, des del primer dia, amb jornada partida a les etapes de EI, EP i 1r i 2n d’ESO. Aquesta mesura respon a raons organitzatives d’espai a l’hora de l’esbarjo de l’alumnat i poder realitzar les entrades i sortides de la manera més esglaonada possible. El centre disposarà els recursos necessaris per a què aquestes circulacions es facin amb la màxima seguretat. L’alumnat entrarà i sortirà sol al recinte escolar, a partir de 3r de primària. En qualsevol cas, també fora del recinte escolar, és imprescindible que les famílies extremeu les mesures de seguretat respectant les distàncies de seguretat, així com, les indicacions del centre.

Per altra banda, el fet que es contempli cada grup com a estable amb les condicions relacionals normatives, crea la necessitat que aquest grup sigui estable durant els temps de pati. Això fa que s’hagi de dividir el pati per a què cada grup disposi d’un espai diferenciat dels altres. Per a què tothom disposi d’un espai raonable s’ha hagut de fer més torns de pati del normal, això crea moltes complicacions horàries en un supòsit intensiu, per això la jornada serà partida durant tot el curs escolar.

La distribució dels espais assignats a cada grup estable, durant el període de migdia, complirà també aquestes condicions.

DISTRIBUCIÓ DELS GRUPS ESTABLES DE CONVIVÈNCIA

Els grups estables de convivència han de limitar els seus contactes relacionals com a prevenció de possibles contagis i per a facilitar llur ubicació, en cas de contagi. Totes les persones utilitzarem mascareta de seguretat, a excepció de l’alumnat d’infantil. La distribució dels grups ve donada doncs per les dimensions dels espais-aula que han de complir les distàncies de seguretat establertes. Així doncs, cada nivell d’infantil es desdoblarà en tres grups amb 16/17 nins i nines i desenvoluparan les seves tasques a les aules de l’edifici de l’etapa, dues aules més de primària i una aula d’ESO amb accés directe al pati d’infantil.

Les dimensions de les aules de primària permeten mantenir grups de 25/26 nines i nins com a grups estables, amb el vist i plau d’inspecció educativa.

Els cursos de 5è i de 6è es desdoblaran en grups de màxim 20 nins i nines, perquè excedeixen el nombre habitual d’al·lots/es. Gairebé tots aquests grups es reubicaran i alguns ocuparan espais habilitats.

Els grups de secundària estaran també per devall dels/de les 20 alumnes, llevat de 4t que tendrà una ràtio superior amb un espai més ampli que permet respectar les distàncies de seguretat.

Per a l’elaboració d’aquests desdoblaments l’equip docent tendrà en compte especialment criteris d’afinitat social que facilitin les possibles relacions fora d’horari lectiu.

DISTRIBUCIÓ DOCENT I ATENCIÓ A LA DIVERSITAT

Aquesta distribució és possible reubicant totes les especialitats, amb què compta el nostre equip docent, en tasques de tutoria. Farem el possible per a respectar al màxim possible el desenvolupament habitual de totes les assignatures. El treball d’atenció a la diversitat es farà generalitzat, sempre al grup-classe i en estreta coordinació entre els/les diferents professionals, per tal que l’entorn escolar sigui el més inclusiu possible i afavoreix l’atenció acurada de les dificultats d’aprenentatge més significatives i del suport emocional que requereix el nostre alumnat i les seves

famílies.

SERVEI DE MENJADOR, ESCOLA MATINERA I ACTIVITATS EXTRAESCOLARS

Pel que fa al servei de menjador i altres serveis complementaris es respectarà de la mateixa manera, l’organització del grup estable. Per aquest motiu, l’alumnat d’infantil, 1r​ i 2n​ de primària dinarà a les aules, la qual cosa ens permetrà organitzar l’espai del menjador per a la resta de grups seguint les instruccions i amb el distanciament de seguretat entre els grups estables.

L’Escola Matinera es farà al grup-classe de referència i les activitats extraescolars es posaran en marxa sempre i quan, en funció de les inscripcions, poguem mantenir aquestes mateixes condicions.

Per a l’ús del servei de menjador i escola matinera, el centre recomana que les famílies triïn opcions regulars que facilitin l’organització per grups estables. Lògicament, atendrem qualsevol altra particularitat que doni resposta a les necessitats familiars.

Som conscients de les dificultats econòmiques que viuen moltes famílies de la nostra escola provocades per la crisi sanitària. Per això, estam en contacte amb l’administració municipal i autonòmica per assegurar ajuts econòmics per a les famílies que ho necessitin. La nostra cooperativa també assumeix el compromís d’aportar els recursos necessaris per a col·laborar en la minva d’aquests efectes. Consideram de cabdal importància assegurar la conciliació familiar a través de l’organització dels serveis necessaris.

A les reunions informatives amb els tutors i tutores es concretaran les particularitats de cada grup. L’equip directiu com sempre està a la vostra disposició per a resoldre dubtes.

Agraïm la vostra col·laboració i ens posam a la vostra disposició per a què aquest nou trajecte sigui agradable per a tothom, sumi esforços i s’enriqueixi d’actituds constructives i empàtiques.

Reimaginar l’educació com a força transformadora esdevé un repte indefugible, i per fer-ho cal desvetllar en l’esperit de cada infant i cada jove una consciència planetària

Edgar Morin

L’EQUIP DIRECTIU

01.09 20

Comparteix aquesta entrada