Comenius project. Els i les nostres alumnes i profes a Bulgària. Ens ho conten en anglès.

Na Radosveta ha trobat un moment per escriure’ns aquest missatge en pla ràfega, on ens conten els primers dies a Bulgària, dins el procés del Projecte Comenius.

Ens ho conten en anglès. Anant al Google translate, podeu trobar la traducció al català, que teniu més a baix (un poc literal, però s’entén, si no parleu anglès).

 

Hi everyone,

This is Bulgaria calling. After an exhausting day of flights, waiting and travelling by bus, we arrived to the houses of our hosts at 4 in the morning. After hardly having any sleep we visited the City Hall. By then, we had hardly seen any of Bulgaria. As we were walking to we noticed that it is quite green. And we also saw some farm animals on the lawn nearby. We were received at the school by children in folk costumes who gave us typical bread (‘pitka’) and honey or salt (‘sharena sol’). The Primary students had prepared a programme in all the languages  of the partnership; we noticed that their English is rather good. They recited a poem in Spanish,too. Then we were welcome by the principal. It was 12:30 and lunch was served in the school dining hall – ‘tarator,mousaka, shopska salata and krem’ . We must say that Auba and Maria are not very keen on trying/eating various dishes:-( We liked it though. It was fun trying to order at a cafeteria the owner of which didn’t speak a word of English! There followed a photo story of the Comenius experience and a presentation of Bulgaria through the eyes of the Peace Corpse language assistant – Tylor Hurly. A coffee break with homemade cakes and biscuits gave us a bit of strenghth for the tour around the school. In fact, we used some of the time to practice la jota because we’ll have to dancce tomorrow evening,aaaaaa! It turns out Majorcan dances are not very popular among the teenagers! The afternoon ended with a visit to the highest point of Pavlikeni which gave a lovely view over the little town and, finally, the City Museum. We were quite tired so teachers and students parted to relax and have a drink. The weather was veeeery strange – it was sunny in the morning, then there was a storm and we were freezing and now the sun is out again. That’s all for now. Regards to all and we’ll write soon.

 

Hola a tots,

Es tracta de cridar a Bulgària. Després d’un esgotador dia de vols, esperar i viatjar en autobús, vam arribar a les cases dels nostres amfitrions a les 4 del matí. Després de tot just tenir el somni que visitem l’Ajuntament. En aquells dies, havíem vist gairebé cap de Bulgària. Mentre caminàvem ens vam adonar que és molt verd. I també vam veure alguns animals de granja a la gespa a prop. Vam ser rebuts a l’escola dels nens en vestits típics que ens va donar el pa típic (“Pitka”) i la mel o sal (‘Sol sharena’). Els alumnes de Primària ha elaborat un programa en totes les llengües de l’associació, ens vam adonar que el seu anglès és bastant bona. Es va recitar un poema en espanyol, també. Després van ser rebuts pel director. Era les 12:30 i el dinar se serveix al menjador de l’escola – “tarator, mousaka, salata shopska i Kremer. Cal dir que Auba i Maria no estan molt interessats a tractar, menjar diversos plats 🙁 Ens ha agradat però. Va ser divertit tractar d’ordre en una cafeteria del propietari dels quals no parlava una paraula d’anglès! Va seguir un reportatge fotogràfic de l’experiència Comenius i una presentació de Bulgària a través dels ulls del lector la Pau cadàver -. Tylor Hurly Un descans per a prendre cafè amb pastissos casolans i galetes ens va donar una mica de strenghth per a la gira al voltant de l’escola De fet, hem utilitzat. part del temps a la pràctica la jota, perquè haurem de dancce demà a la tarda, aaaaaa! Resulta balls mallorquins no són molt populars entre els adolescents! La tarda va acabar amb una visita al punt més alt de Pavlikeni que va donar una bella vista . sobre la petita ciutat i, finalment, el Museu de la Ciutat Estàvem molt cansats perquè els mestres i els estudiants es van separar per relaxar-se i fer una copa El temps era veeeery estrany -. feia sol del matí, després hi va haver una tempesta i ens congelació i ara surt el sol altra vegada. Això és tot per ara. Salutacions a tots i anem a escriure aviat.

Comparteix aquesta entrada