A 1r EP, descobrim l’Educació Física

L’educació física com a area de coneixement a primària adquireix uns valors que ajuden al total desenvolupament dels alumnes.

La seva finalitat principal és contribuir al desenvolupament integral dels infants i, en conseqüència, a una millora de la qualitat de vida, a través de la competència motriu, entesa com la integració dels coneixements, els procediments, les actituds i els sentiments vinculats fonamentalment a la conducta motora.

El joc (la nostra principal eina de feina), el fet de jugar, fins i tot el que podem denominar jugar per jugar, inclou intrínsecament la finalitat esmentada. Saber jugar és un acte social, de desenvolupament personal, d’expressió, d’alliberament de pors i de l’inconscient; la psicomotricitat parteix d’aquí, i és molt important desenvolupar-la també a primària.

Durant els primers dies, coneixem els npus espais ( gimnàs i pistes), presentam el seu material específic, consensuam rutines i hàbits que afavoreixin a la salut i els aprenentatges. En darrer lloc, incidim en jugar respectant sempre als altres.

Comparteix aquesta entrada